Akceceli aşireti, Oğuzların Bozok kolunun Avşar boyuna mensup, Haremeyn-i şerifeyn evkafından Üsküdar’da bulunan atik valide sultan vakfına tabi türkmen aşiretidir.

Haremeyn-i muhteremeyne tabi evkaftan  Üsküdar’da vakı’ merhum ve mafurun leha atik valide sultan tabe serahanın evkafı olan Yeni il Hassı mülhakatından Akceceli Aşiretinin emval ve eşyasını teftiş bahanesi ile gasb eden Sivas Müteselimi Cabbarzade Selim Beyin Başağası Ahmed Ağanın cezalandırılması için aşiret tarafından verilen 16 Zilhicce 1183 (12 Nisan 1770) tarihli arzuhal, B. O. A, C.ADL., Dos. Nr. 7, Gömlek Nr. 473. 410
Sah Buyruldu
…….. ve Sefer-i hümâyun-ı şerifleri der-kenar
Hass-ı mezbur seksenüç senesine mahsuben dergâh âli gediklilerinden Veli ağa zade seyyit ağa’nın iltizamen uhdesinde olduğu dahi mukayyettir
Haremeyn-i muhteremeyne tabi evkaftan  Üsküdar’da vakı’ merhum ve mafurun leha atik valide sultan tabe serahanın evkafı olan Yeni il ve terkmanan sulb-i has reayaları ….kalem ve maktuu’l kadem min külli’l vücuh serbest olup voyvodalarından gayri bir ferdi dahl ve taarruz ettirilmemek için mukaddema hattı hümayun ile mütevelli-i Serbestiyan-ı hümayun sadır olan tekalif-i örfiye ve şakka dan min külli’l vücuh muaf ve müsellem olmalarıyla fima bad üzerlerine edası lazım gelen rüsum-ı raıyyetlerinden kanun ve defter mucibince voyvodaları olanlara eda ve teslim ve cemi’i- ümurların voyvodalarına müracaatları takdim eylediklerinden sonra Halep ve Erzurum ve Anadolu ve Rakka ve Sivas ve Karaman ve Adana Vilayetlerinin valilerinden ve Maraş caniblerinden tekalif-i örfiye ve şakka mütalebe olunmamak ve bu veçhile hass-ı mezburun voyvodaları marifetiyle nizam-ı mezbur ve şeran ve kanunen da’va ve niza’ları vakı’ oldukta Yeni İl kadıları huzurunda şer’la istima’ olunup şeran kısas ve kat’ı uzva ve bi-hasebişşer’ tazir ve her neki iktiza eder ise kâdı-ı müma ileyhin mukteza-yı şer’ kadim üzre hükmile voyvodaları icra edip ahardan kimesne dahl ve taarruz eylemek ve hassı mezkür reayaları herhalde himayet ve sıyanet olunmak ve sadır olan ferman-ı âlişanın ……. mazmun-u münifi …… edip düstüri’l amel tutulmak üzre birer sureti mühakemede sicillata harekete cesaret olur ise teslim ve resmleriyle der-devlet-medara i’lam ve bu makulelerin bila eman muhkem haklarından gelineceği herkese… ve ifham ve bu hususun ferman olduğu vehile idare ve tahaşşitine ikdam ve zinhar zerre kadar hilafından be-gayet ittikâ-i tam olunmak serbestiyyet şurutundandır.
Bu makule sefer-i hümayun vukuuna mürettebat-ı sefer için mübayası iktiza eden her ne ise bey’ ve şira kabilinden olduğuna binaen muaf ve gayr-i muaf ve havass-ı evkaftan ber maktezayı kaıde-i şerıyye bilcümle ….. olunmak iktiza eylediği şurut-ı merıyyedendir emr-i ferman devletli saadetli sultanım hazretlerinindir. fi 23 Za Sene 1183
Mutabıktır Mühür
Der-devlet mekine arzı dai kemine budur ki Medine-i İskilip Kazası dahilinde tevattun eden hareman-ı şerifeyn reayasından Akceceli aşiretlerinden mîr-i aşiret Ahmet bey ve Hüseyin bey veledi Mehmet bey vesairleri cemm-i gafîr ve cem’-i kesir bi-ecmaihim meclis-i şera gelip feth-i kelam ve ta’bir-i ani’l meram eylediler ki hala Sivas mütesellimi olan Çapan zade Selim Bey eyalet-i mezbur tefriş bahasıyla baş ağaları olan Bozok Sancağı sükkanlarından  … Ahmet Ağa sekizyüz kadar levendat ile eyalet-i mezbureye çıkıp Nallı Kazası’na nüzül ve Abd-i şerif küfi bizler cami-i şerif’de iken yüzelli kadar süvari  tayin edip alessabah evlerimizi basdırıp oniki adet deve ve otuz adet kısrak ve üç adet tay ve otuz adet cedid kehlim ve dört adet sîm-i hançer ve dört adet sim-i zene kuşağı ve mal-ı miriden bin kuruş akçe vesair emval ve eşyalarımızı nehb-ı ğârât ettiklerinden sonra yine aşiretimizden Karavelioğu Mehmet nam kimesneyi tüfenk kurşunuyla darb ve katl edip ve on adet adamlarımızı  ……. ve hapiste ibka edip ziyadesiyle gadr-i külli olduğundan aşiretimiz reayaları perakende ve perişan ve mali mirimizin dahi kesr ve noksanın bais oldu deyü meclis-i şer’da her birleri ihbar edip vakıü’l hali der-devlet medara arz ve ilam ediverin deyü ilhah ve iltimas etmeleriyle evvelki vakı’ü lhal hasbeten lillahhi’l melikil müteal bil-iltimas paye-i serir-i alaya arz ve ilam olundu baki emri ve ferman men lehü’l emrindir. Fi’l yevmi’l hamisi ve’l aşri fi yevmi şehri şevvalü’l mükerrem sene selase ve seman ve miete ve elf (15.L.1183)
El-abdüddai li’d devleti’l aliyyeti’l osmaniye esseyyid Ali el-kâdı bi-medineti İskilip
Cev Adl 7/473/1
Devletlü kulları
Arzuhal-i kulları budur ki Üsküdar’da vakı Haremeyn-i şerifeyn evkafından merhum ve mafrun fiha atik valide sultan tabe serahanın evkafından Yeni il hası mülhakatından Akceceli aşiretinden olup kendi hallerinde ve hilafı şer’ bir kimesneye ve taaddileri yok iken Bozok sükkanından Selim Beyin baş ağası kelüklü Ahmet ağa demekle maruf kimesne kendi halinde dir mücib-i hilafı şer-i bi-gayri hak oniki adet deve ve otuz adet kısrak ve üç adet tay ve otuz adet kilim-i cedid ve dört adet sim-i hançer ve dört adet simzane kuşağı ve cem’ olunan mal-ı miriden bin kuruş nakit akçe vesair emval ve eşyalarımızı nehb-i gârât ve aşiretimizden Karaveli oğlu Mehmet kulunuzu tüfenk kurşunuyla darb ve katl ve on nefer adamlarımızı ahz ve derzincir ve haps ve enva-ı türlü cevr-i eza ve zulüm teaddi ve hasârat-ı uzma ile tekdir edip madüriyetimizi İskilip kadısı seyyid Ali Efendi daileri ilam-ı tam birle hakikat üzer arz ilam verip ahvallerimizi diğer gün ve perakende-i perişan ve mal-ı haremeynin kesr olunduğuna dair ve badi olduğundan  ….ale’l vecih hak-i payı şeriflerine yüzler süre gelip  arzuhal-i cesaret olunmakla merahim-i aliyyelerinden mercüdur ki hasbeten lillaihi taala halimize merhameten yedimizde olan arza ba’dennazar malüm-i alileri buyuruldukta hala Sivas mütesellimi kullarına hitaben emri ali-inayet ve bir mübaşir kulları tayin müma ilaha marifetiyle mezbur gelüklü Ahmedi ahz ve niza’ı şer’ ve ashab-ı hukukun haklar istirdat ve madde-i katil icra-ı şer’ ve ihkak-ı hak olunmak babında emri ferman devletli inayetli Sultanım hazretlerinindir.
Bende-i aşiret-i mezkür fukaraları
Sah
Ta’yin olunan mübaşir marifetiyle mecliste şer’la görüp icrayı şer’ ve ihkak-ı hak ve katil maddesi dahi şer’ı sabit ve muhakkak olur ise hakkında ibka ve kefiyeti ala vukuati sıhhati ve hakikatı üzre der-aliyyeye arz ve ilam olunmak babında Sivas mütesellimine hitaben …..
Fi 16 Z.Sene (1)183
Cev.Adl 7/473/2


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Üsküdar Türkmeni ve Haremeyn Aşireti Nedir?

Akceceli Aşireti Hangi Oğuz Boyuna Bağlıdır?